Vedtægter

I vedtægterne kan du blandt andet læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af Lærernes a-kasse. Vedtægterne er sidst revideret i 21-11-2016.

Vedtægter

 • Afsnit 1: Formål og hjemsted
 • Afsnit 2: Statsanerkendelse
 • Afsnit 3: Medlemsretten

  § 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis pågældende opfylder lovens almindelige betingelser for optagelse og har tilknytning til Lærernes a-kasses faglige område, jf. stk. 2 og 2a.

  Stk. 2. Lærernes a-kasses faglige område omfatter personer der kan optages i de organisationer som er anført i Bilag 1. Det faglige område omfatter derudover personer der i øvrigt har tilknytning til det faglige område, jf. stk. 2a.

  Stk. 2a. Med tilknytning jf. stk. 1 og 2, forstås at personen er eller har været beskæftiget inden for Lærernes a-kasses faglige område.Er uddannet eller studerer inden for Lærernes a-kasses faglige område.

  Stk. 3. Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fuldtidsforsikrede, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 41. De med (x) mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. lovens § 66.

  Stk. 4. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens § 2, Stk. 2, skal godkendes af Lærernes a-kasses øverste myndighed. Andre ændringer af Lærernes a-kasses fagligt afgrænsede område, jf. stk. 2, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af STAR.

  § 5. Optagelse i Lærernes a-kasse er ikke gyldig, før Lærernes a-kasse har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.

  Stk. 2. Ved optagelsen i Lærernes a-kasse skal medlemmet gøres bekendt med Lærernes a-kasses vedtægter enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægterne er tilgængelige på a-kassens hjemmeside.

  § 6. Medlemskabet ophører senest ved udgangen af den måned, hvori medlemmet når folkepensionsalderen, medmindre medlemmet ønsker at fortsætte medlemskabet efter lovens regler om seniormedlemskab.

  § 7. Udmeldelse af Lærernes a-kasse kan kun ske ved skriftlig meddelelse til Lærernes a-kasse med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsesdatoen, jf. dog stk. 2–4.

  Stk. 2 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse sker tidligst med virkning fra den dato, hvor Lærernes a-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse.

  Stk. 3 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, er visiteret til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse sker tidligst med virkning fra den dato, hvor Lærernes a-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. Lærernes a-kasse skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse.

  Stk. 4. Ved overflytning til anden arbejdsløshedskasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til Lærernes a-kasse til over- flytningsdagen.

 • Afsnit 4: Medlemmernes rettigheder
 • Afsnit 5: Medlemmernes pligter
 • Afsnit 6: Forskellige bestemmelser
 • Afsnit 7: A-kassens administration
 • Afsnit 8: Regnskab og revision
 • Afsnit 9: Vedtægtens ikrafttræden m.v.
 • Bilag 1
 • Bilag 2

Du bruger en ældre browser

For at du kan bruge hjemmesiden fuldt ud og udfylde elektroniske blanketter, skal du opgradere til en nyere browser.

Med venlig hilsen
Lærernes a-kasse